Vad är kunskapsvetenskap?

Kunskapsvetenskap analyserar själva ämnet, föremålet, saken, den nya tekniken, systemkraschen

Kunskapsvetenskap tilltalar ”jaget” som tänker om ämnet (tilltalsriktningen benämns ”cogitologi”)

Kunskapsvetenskap kategorisöker ämnet tillsammans med ”jaget”

Kunskapsvetenskap säger: Ner med Psykologin! Det vill säga kunskapsförklaringar som riktas mot individens inlärningsfunktioner.

Kunskapsvetenskap säger: Ner med Aristoteles! Det vill säga den begreppslära och kategorilära som definierar ”kropp” enbart som utsträckthet (längd, bredd, höjd) i rummet.

 

Kunskapsvetenskapens teori och metod

KMK-Systemet® är det enda kunskapssystem som beskriver Förståndets Tänkande om Föremålet med ett färgsystem. Via färger tvingas kunskapsanalytikern att tydliggöra diskussionslinjen:

Grön färg           linjen för             Kunskapsdata

Blå färg              linjen för             Föremålsdata

Röd färg             linjen för             Kroppslig metodik som behärskar redskap

Lila färg              linjen för             Förståndets tänkande

Brun färg            linjen för             Regler

Rem tene-metoden® (latin) betyder ”Håll dig till Saken”. Metoden har fem hållpunkter när data insamlas, bearbetas och kategoriseras. Data är elevernas och arbetsspecialisternas egna utsagor om själva saken.

 

Kunskapsvetenskap kommunicerar:

Vetandet, inte det emotionella kännandet;

Kunskap i sak, inte bedömning av människor;

Erkännandet, inte lärandet i form av psykologisk inlärningsförmåga;

Utsagor gjorda av specialisterna, inte forskarens observation av människors och djurs försök att lösa uppgifter;

Teknik i människans tjänst, inte robotar som härmar människan;

Mänskligt tänkande, inte de neurala responsplatsernas position i hjärnan;

Föremåls komplexa innehåll, inte doften som attribut till rosen – doften är föremål i sig själv, enligt nobelpristagarna Axel & Buck.